About

English below

NL

Ik ben geboren in 1991 in Weert. Ik ben afgestudeerd aan de MaFAD kunstacademie Maastricht, autonoom HBO. Nadat ik kunstacademie had afgerond, verhuisde ik naar Nederweert-eind. Na mijn afstuderen besefte ik hoe belangrijk het is dat jonge kunstenaar een kans krijgen om zich te ontwikkelen, daarom hebben we Destination Unknown in het leven geroepen. (https://www.destinationunknown.nu)

In mijn werk ben ik bezig met het onderzoek naar het gedrag van de mens. Dit doe ik op een experimentele wijze. Mijn onderzoek onderbouw ik met filosofie, wetenschap, biologie en psychologie. Hiermee probeer ik de mens beter te kunnen begrijpen en het onderzoek theoretisch beter te ondersteunen. Met deze theorie lees ik me verder in, waardoor er diepgang ontstaat in mijn onderzoek.

In mijn onderzoeken experimenteer ik met de grenzen van de mens. Grenzen kunnen fysiek, sociaal, geestelijk, ethisch, maar vooral persoonlijk zijn. De vraagstukken die ontstaan tijdens het onderzoek naar de mens, projecteer ik op mezelf als menselijke proefpersoon of op de toeschouwer. In beide situaties werk ik met de grens en de bewustwording van de toeschouwer. De toeschouwer is een essentieel onderdeel in mijn onderzoek.

Naast mijn experimentele onderzoek, documenteer ik gecreëerde installaties van de mens die ik tegen kom in hun leefomgeving. Door dit te doen, probeer ik het toeval en het (on)bewuste van de keuzes van de mens vast te leggen in deze installaties. Ik archiveer ze onder de noemer “Landscapes”. Deze creaties geven een afspiegeling van de mens weer, welke dit heeft gecreëerd.

De verbinding met al mijn documentaties zijn het onderzoek naar het gedrag van de mens. Daarnaast zit in het werk altijd het (on)bewuste van de keuzes van de mens en het toeval wat samenwerkt. Ik geef plek voor vrijheid van eigen interactie in mijn onderzoeken. Hiermee bedoel ik dat de toeschouwer ruimte krijgt om een eigen interactie aan te gaan met het onderzoek. En dat de ervaringen en herinneringen van de toeschouwer beïnvloeden hoe hij/zei reageert.

De vorm van mijn werk wordt bepaald door de thematiek waar ik op dat moment mee bezig ben. Ik heb geen vaste mediums waar ik mee werk, maar zoek juist naar het best passende medium voor het werk.

EN

I was born in Weert in 1991. I graduated from MaFAD art academy Maastricht, HBO autonomous. After I finished art academy, I moved to Nederweert-eind.  After graduation I realised how important is that young artist get a opportunity to develop, that’s why we created Destination Unknown. (https://www.destinationunknown.nu)

In my work I am working on research into human behavior. I do this in an experimental way. I support my research with philosophy, science, biology and psychology. With this I try to better understand humans and to better support the research in theory. With this theory I am creating depth in my research.

In my research, I experiment with the boundaries of human. Boundaries can be physical, social, spiritual, ethical, but above all personal. I project the issues that arise during the research on me as a human subject or on the viewer. In both situations I work with the border and the awareness of the viewer. The spectator is an essential part of my research.

In addition to my experimental research, I document created installations of humans that I encounter in their living environment. By doing this, I try to record chance and the (un) conscious of human’s choices in these installations. I archive them under the heading “Landscapes”. These creations represent a reflection of human who created it.

The connection with all my documentation is the research into human behavior. In addition, the work is always (un) aware of the choices of people and coincidence that works together. I give space for freedom from my own
interaction in my research. By this I mean that the viewer gets the space to enter into his own interaction with the research. And that the experiences and memories of the viewer influence how he / she responds.

The form of my work is determined by the themes that I am currently working on. I have no fixed mediums that I work with, but I am looking for the most suitable medium for the work.